HEX j?gos/sukimo momento sensorius

OnRobot 6 a?i? j?gos, sukimo momento jutikliai u?tikrina tikslius j?gos ir sukimo momento matavimus visose 6 a?yse. Tai leid?ia jums tiksliai valdyti sud?tingas surinkimo, poliravimo, ?lifavimo ar i?ardymo u?duotis. Be to, „HEX“ programin? ?ranga apima kelio ?ra?ym?, j?gos valdym? ir specialias ?terpimo u?duotis. Tai rei?kia, kad j?s? gamybos linija dirbs grei?iau. Jutikliai suprojektuoti taip, kad atitikt? daugum? dabartini? pramonini? robot? rank?. Da?niausiai naudojami j?gos valdymo ?taisai, apmokomoji veikla ir avarijos aptikimas, ta?iau jutikliai gali b?ti naudojami kartu su galiniais vykdymo ?taisais, naudojamais ?lifavimo, poliravimo ar atskyrimo aplikacijose.

Savyb?s ir privalumai:

  • Kompiuterinis programin?s ?rangos paketas. 20% trumpesnis integracijos laikas.
  • Lengvai naudojama grafin? vartotojo s?saja (GUI). Automatizuoti sud?tingas tikslumo u?duotis trunka tik 15 minu?i?.
  • Pre-programuojamas j?gos jutimas. Nereikia programavimo ?g?d?i?. Aplikacijos: ta?k? ?vedimas, ?terpimas, rankos sekimas, kelio ?ra?ymas;
  • Lyt?jimo jutiklis. 
  • Naujos automatizavimo galimyb?s. ?iuo jutikliu galima automatizuoti u?duotis, kurioms reikia ?mogaus rank? darbo.
  • I?laiko j?gos konstant? judant. Galima automatizuoti tikslumo reikalaujan?ius u?davinius ir nustatyti naujus kokyb?s standartus gamyboje.

Pritaikymas:

  1. Pavir?iaus apdirbimas;
  2. Kokyb?s testavimas ir patikra;
  3. Surinkimas.


Teiraukitės dėl dominančių produktų